Saltar a los contenidos

Volver a la lista de proyectos

Aprenentatge per a la comprensió als centres de secundaria en entorns virtuals: La Xarxa School+

Convocatòria ARIE2004. DURSI. Generalitat de Catalunya, 2004-2005.

Finalitats

  • Generar coneixements que facilitin la millora de les relacions d’ensenyament i aprenentatge als centres de secundària, a partir de l’anàlisi dels processos que tenen lloc en la utilització del sistema informàtic School+ Microcosmos (que ha estat desenvolupat i avaluat dins del projecte europeu School+) en tasques adreçades a desenvolupar la comprensió i la dotació de sentit.
  • Cercar la transformació de les estructures organitzatives i curriculars dels centres per tal d'oferir a l’alumnat i al professorat contextos engrescadors i actualitzats d’ensenyament i aprenentatge.
  • Establir i consolidar la Xarxa School+ de manera que permeti, no només enfortir el processos de col•laboració entre docents i estudiants, sinó també generar coneixements sobre les estratègies de participació, intercanvi, resistències... que es generen en aquests intercanvis dins els centres i intercentres.
  • Contribuir a una millor relació dels centres de secundària amb les necessitats i les demandes canviants de la societat del coneixement.

Objectius

  1. Promoure una cultura de canvi pedagògic i tecnològic als centres de secundària. Més de trenta anys de recerca sobre ús educatiu de TIC han mostrat que només una transformació profunda en les concepcions sobre l’ensenyament, l’aprenentatge i les estructures organitzatives i simbòliques dels centres pot garantir que la utilització d’aquestes eines constitueixi una millora en els processos i resultats de l’aprenentatge; d’ací la importància de promoure, en aquest projecte, una cultura de canvi pedagògic i tecnològic als centres de secundaria.
  2. Generar coneixement des de la pràctica que puguin contribuir a millorar les condicions i els resultats d’ensenyament i aprenentatge als centres de secundària. El seguiment sistemàtic, seguit de l’anàlisi i la interpretació compartida de les condicions i circumstàncies creades per una innovació pedagògica que implica l'ús de TIC es configura com una font fonamental de coneixement contrastat sobre els elements que possibiliten o dificulten la millora del centres de secundaria.
  3. Afavorir la detectació i l’anàlisi d’estratègies de col•laboració entre docents, intracentres i intercentres de secundària. Una de les característiques dels centres actuals és que mantenen "les portes massa tancades i les parets massa altres". Aquest projecte cerca fomentar les estratègies de col•laboració en els propis centres, entre els centres -dintre i fora del país, i entre altres els membres d’altres comunitats, com a forma de generar estratègies de canvi ampliades.
  4. Potenciar i analitzar formes d’aprenentatge afavoridores de comprensió utilitzant entorns virtuals. La mera utilització de TIC no resol el problema d’un ensenyament més orientat a la memorització repetitiva que a la comprensió. Aquest projecte planteja un entorn d’aprenentatge que combina una eina virtual amb una perspectiva pedagògica que converteix l’aluminat en l’actor principal del seu aprenentatge, afavorint així, la comprensió i la dotació de sentit.
  5. Detectar, analitzar i fomentar processos interdisciplinars d'organització curricular. En un mon en el que cada dia el problemes sòn més globals i els camps d'estudi més interdisciplinars, sembla fonamental introduir formes d'integració de les disciplines del currículum que permetin al professorat i a l'alumnat aproximacions més profundes i significatives al coneixement.
  6. Consolidar i expandir la xarxa europea School+ a centres de secundària de Catalunya i amb d’altres centres europeus. En un context de construcció de l’espai europeu d’educació, fomentar la relació, l'ntercanvi i col•laboració entre el professorat i l’alumnat europeu s’entreveu com un dels reptes més importants per la millora de la pròpia educació.

Participants

Joan Carretero, Ramon Ballesté, Alejandra Bosco, Silvina Casablancas, Mariona Casajuana, Xavier Giró, Isabel Gómez, Fernando Hernández (coordinador), Victoria Eugenia Ibáñez, Norma Jiménez, Verónica Larraín, Francesc Llinares, Leopold Magriñà, Santiago Marchese, Cristòbal Martínez, Teresa Moyá, Jörg Müller, Ana Muniente, Anna Nuri, Isabel Porta, Ramon Pujades, Albert Rifà, Juana Mª Sancho (coordinadora), David Serra, Joan Talarn.

Resultats

Informe final

Fostering Understanding in Secondary Education: a Collaborative Research.

Taula rodona. ECER 2006.

Volver a la lista de proyectos